برتری مقابل سپاهان جواز قهرمانی نیم‌فصل پدیده

Home / برتری مقابل سپاهان جواز قهرمانی نیم‌فصل پدیده

برتری مقابل سپاهان جواز قهرمانی نیم‌فصل پدیده
تیم پدیده در صورت برتری مقابل سپاهان می‌تواند تحت شرایطی خاص قهرمان نیم‌فصل اول لیگ برتر شود.

برتری مقابل سپاهان جواز قهرمانی نیم‌فصل پدیده

تیم پدیده در صورت برتری مقابل سپاهان می‌تواند تحت شرایطی خاص قهرمان نیم‌فصل اول لیگ برتر شود.
برتری مقابل سپاهان جواز قهرمانی نیم‌فصل پدیده