برتری آماری شفر مقابل منصوریان

Home / برتری آماری شفر مقابل منصوریان

برتری آماری شفر مقابل منصوریان
وینفرد شفر آمار امتیازی بهتری نسبت به علیرضا منصوریان در تیم استقلال داشته است.

برتری آماری شفر مقابل منصوریان

وینفرد شفر آمار امتیازی بهتری نسبت به علیرضا منصوریان در تیم استقلال داشته است.
برتری آماری شفر مقابل منصوریان