باید به فكر ايجاد ارزش‌افزوده در نفت باشیم

Home / باید به فكر ايجاد ارزش‌افزوده در نفت باشیم

باید به فكر ايجاد ارزش‌افزوده در نفت باشیم
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: امروزه بايد با استفاده از سازوکارهای خاص به فكر ايجاد ارزش‌افزوده باشيم.

باید به فكر ايجاد ارزش‌افزوده در نفت باشیم

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: امروزه بايد با استفاده از سازوکارهای خاص به فكر ايجاد ارزش‌افزوده باشيم.
باید به فكر ايجاد ارزش‌افزوده در نفت باشیم