باید برای کسب قدرت خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم

Home / باید برای کسب قدرت خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم

باید برای کسب قدرت خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان عنوان کرد: زمانی می‌توانیم قدرت داشته باشیم که خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم.

باید برای کسب قدرت خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان عنوان کرد: زمانی می‌توانیم قدرت داشته باشیم که خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم.
باید برای کسب قدرت خودمان را با علم و دانش تقویت کنیم