بازگشت مبعلی به اردوی استقلال خوزستان

Home / بازگشت مبعلی به اردوی استقلال خوزستان

بازگشت مبعلی به اردوی استقلال خوزستان
ایمان مبعلی که از اردوی تیم استقلال خوزستان جدا شده بود پیش از شروع مسابقه با استقلال تهران به اردوی تیمش بازگشت.

بازگشت مبعلی به اردوی استقلال خوزستان

ایمان مبعلی که از اردوی تیم استقلال خوزستان جدا شده بود پیش از شروع مسابقه با استقلال تهران به اردوی تیمش بازگشت.
بازگشت مبعلی به اردوی استقلال خوزستان