بازگشت انگلستان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا

Home / بازگشت انگلستان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا

بازگشت انگلستان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا
گزارش‌ها حاکی از آن است که انگلستان با پیشی گرفتن از آلمان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا برگشته است.

بازگشت انگلستان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا

گزارش‌ها حاکی از آن است که انگلستان با پیشی گرفتن از آلمان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا برگشته است.
بازگشت انگلستان به صدر جدول بودجه تحقیقاتی اتحادیه اروپا