بازدید شیخ سلمان از امکانات فدراسیون فوتبال

Home / بازدید شیخ سلمان از امکانات فدراسیون فوتبال

بازدید شیخ سلمان از امکانات فدراسیون فوتبال
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از ساختمان پک و زمین‌های شماره یک و دو مرکز ملی فوتبال دیدار کرد.

بازدید شیخ سلمان از امکانات فدراسیون فوتبال

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از ساختمان پک و زمین‌های شماره یک و دو مرکز ملی فوتبال دیدار کرد.
بازدید شیخ سلمان از امکانات فدراسیون فوتبال