بازداشت 80 مهاجر غیرقانونی در ترکیه

Home / بازداشت 80 مهاجر غیرقانونی در ترکیه

بازداشت 80 مهاجر غیرقانونی در ترکیه
80 نفر از مهاجران غیرقانونی در ترکیه که قصد داشتند از طریق این کشور به اروپا بروند، بازداشت شدند.

بازداشت 80 مهاجر غیرقانونی در ترکیه

80 نفر از مهاجران غیرقانونی در ترکیه که قصد داشتند از طریق این کشور به اروپا بروند، بازداشت شدند.
بازداشت 80 مهاجر غیرقانونی در ترکیه