بازداشت 3 عضو الأحوازیه در دانمارک

Home / بازداشت 3 عضو الأحوازیه در دانمارک

بازداشت 3 عضو الأحوازیه در دانمارک
دولت دانمارک سه ایرانی را به اتهام دست داشتن در حادثه تروریستی اهواز و همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت کرد.

بازداشت 3 عضو الأحوازیه در دانمارک

دولت دانمارک سه ایرانی را به اتهام دست داشتن در حادثه تروریستی اهواز و همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت کرد.
بازداشت 3 عضو الأحوازیه در دانمارک