بارزترین مشخصه دانشجو آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی است

Home / بارزترین مشخصه دانشجو آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی است

بارزترین مشخصه دانشجو آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، بارزترین مشخصه دانشجو را آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی او دانست.

بارزترین مشخصه دانشجو آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، بارزترین مشخصه دانشجو را آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی او دانست.
بارزترین مشخصه دانشجو آینده‌نگری و مثبت‌اندیشی است