ایران خواهان تقویت روابط با عراق است

Home / ایران خواهان تقویت روابط با عراق است

ایران خواهان تقویت روابط با عراق است
رئیس‌جمهور عراق گزارشی از سفر خود به کشورهای منطقه ازجمله ایران ارائه کرد.

ایران خواهان تقویت روابط با عراق است

رئیس‌جمهور عراق گزارشی از سفر خود به کشورهای منطقه ازجمله ایران ارائه کرد.
ایران خواهان تقویت روابط با عراق است