ایران حادثه تروریستی در ملبورن استرالیا را محکوم کرد

Home / ایران حادثه تروریستی در ملبورن استرالیا را محکوم کرد

ایران حادثه تروریستی در ملبورن استرالیا را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حادثه تروریستی امروز در شهر ملبورن استرالیا را محکوم کرد.

ایران حادثه تروریستی در ملبورن استرالیا را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حادثه تروریستی امروز در شهر ملبورن استرالیا را محکوم کرد.
ایران حادثه تروریستی در ملبورن استرالیا را محکوم کرد