اکرم محمدی از فعالیت معلق شد

Home / اکرم محمدی از فعالیت معلق شد

اکرم محمدی از فعالیت معلق شد
طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون، حضور اکرم محمدی تا زمان تشکیل جلسه در کلیه رویدادهای این فدراسیون معلق بوده است.

اکرم محمدی از فعالیت معلق شد

طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون، حضور اکرم محمدی تا زمان تشکیل جلسه در کلیه رویدادهای این فدراسیون معلق بوده است.
اکرم محمدی از فعالیت معلق شد