اولین کنگره شهدای گمنام برگزار می‌شود

Home / اولین کنگره شهدای گمنام برگزار می‌شود

اولین کنگره شهدای گمنام برگزار می‌شود
اولین کنگره شهدای گمنام و شهدای منتسب به دانشگاه صنعتی مالک اشتر 11 تا 13 آذر در این دانشگاه برگزار می‌شود.

اولین کنگره شهدای گمنام برگزار می‌شود

اولین کنگره شهدای گمنام و شهدای منتسب به دانشگاه صنعتی مالک اشتر 11 تا 13 آذر در این دانشگاه برگزار می‌شود.
اولین کنگره شهدای گمنام برگزار می‌شود