اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال با حضور نمایندگان AFC

Home / اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال با حضور نمایندگان AFC

اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال با حضور نمایندگان AFC
کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال را با حضور نمایندگان AFC برگزار می‌کند.

اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال با حضور نمایندگان AFC

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال را با حضور نمایندگان AFC برگزار می‌کند.
اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال با حضور نمایندگان AFC