انگلستان و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند

Home / انگلستان و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند

انگلستان و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند
انگلستان و اتحادیه اروپا در خصوص متن اولیه قرارداد برگزیت به توافق دست یافتند.

انگلستان و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند

انگلستان و اتحادیه اروپا در خصوص متن اولیه قرارداد برگزیت به توافق دست یافتند.
انگلستان و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند