انفجار بمب در نزدیکی فرودگاه کابل

Home / انفجار بمب در نزدیکی فرودگاه کابل

انفجار بمب در نزدیکی فرودگاه کابل
هم‌زمان با برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ژنو، انفجار یک بمب در نزدیکی فرودگاه کابل گزارش شد.

انفجار بمب در نزدیکی فرودگاه کابل

هم‌زمان با برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در ژنو، انفجار یک بمب در نزدیکی فرودگاه کابل گزارش شد.
انفجار بمب در نزدیکی فرودگاه کابل