انفجار اتوبوس در زیمباوه

Home / انفجار اتوبوس در زیمباوه

انفجار اتوبوس در زیمباوه
انفجار یک دستگاه اتوبوس در زیمباوه باعث مرگ 42 نفر شد.

انفجار اتوبوس در زیمباوه

انفجار یک دستگاه اتوبوس در زیمباوه باعث مرگ 42 نفر شد.
انفجار اتوبوس در زیمباوه