انتشار چه نشریه‌ای نیاز به مجوز ندارد

Home / انتشار چه نشریه‌ای نیاز به مجوز ندارد

انتشار چه نشریه‌ای نیاز به مجوز ندارد
نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی که دارای مجوز انتشار به‌صورت چاپی است، برای انتشار همان محتوا در فضای الکترونیک نیاز به مجوز جداگانه از وزارت ارشاد ندارند.

انتشار چه نشریه‌ای نیاز به مجوز ندارد

نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی که دارای مجوز انتشار به‌صورت چاپی است، برای انتشار همان محتوا در فضای الکترونیک نیاز به مجوز جداگانه از وزارت ارشاد ندارند.
انتشار چه نشریه‌ای نیاز به مجوز ندارد