امکانات و فضای کمپ در خور شأن تیراندازی باکمان نیست

Home / امکانات و فضای کمپ در خور شأن تیراندازی باکمان نیست

امکانات و فضای کمپ در خور شأن تیراندازی باکمان نیست
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش گفت: امکانات و فضای کم در خور شأن تیراندازی باکمان نیست. رفع مشکلات در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته است.

امکانات و فضای کمپ در خور شأن تیراندازی باکمان نیست

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش گفت: امکانات و فضای کم در خور شأن تیراندازی باکمان نیست. رفع مشکلات در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته است.
امکانات و فضای کمپ در خور شأن تیراندازی باکمان نیست