امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه‌های مذاهب و وارونژ روسیه

Home / امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه‌های مذاهب و وارونژ روسیه

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه‌های مذاهب و وارونژ روسیه
دانشگاه‌های مذاهب اسلامی ایران و وارونژ روسیه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه‌های مذاهب و وارونژ روسیه

دانشگاه‌های مذاهب اسلامی ایران و وارونژ روسیه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه‌های مذاهب و وارونژ روسیه