امروز 15 برگزیده رقابت علمی کنز معرفی می‌شود

Home / امروز 15 برگزیده رقابت علمی کنز معرفی می‌شود

امروز 15 برگزیده رقابت علمی کنز معرفی می‌شود
دبیر اجرایی رقابت علمی کنز گفت: شورای داوری رقابت علمی کنز در پنج کمیته تخصصی، آثار دریافت شده را ارزیابی و در هر کمیته سه اثر برتر حائز شرایط را اعلام کردند.

امروز 15 برگزیده رقابت علمی کنز معرفی می‌شود

دبیر اجرایی رقابت علمی کنز گفت: شورای داوری رقابت علمی کنز در پنج کمیته تخصصی، آثار دریافت شده را ارزیابی و در هر کمیته سه اثر برتر حائز شرایط را اعلام کردند.
امروز 15 برگزیده رقابت علمی کنز معرفی می‌شود