افزایش راندمان مهم‌ترین رویکرد شرکت ملی حفاری ایران

Home / افزایش راندمان مهم‌ترین رویکرد شرکت ملی حفاری ایران

افزایش راندمان مهم‌ترین رویکرد شرکت ملی حفاری ایران
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: افزایش راندمان، رشد تزایدی متراژ و تعمیرات اساسی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری مهم‌ترین رویکرد این سازمان است.

افزایش راندمان مهم‌ترین رویکرد شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: افزایش راندمان، رشد تزایدی متراژ و تعمیرات اساسی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری مهم‌ترین رویکرد این سازمان است.
افزایش راندمان مهم‌ترین رویکرد شرکت ملی حفاری ایران