افراطی‌ها یادآور آتش‌افروزان جنگ جهانی هستند

Home / افراطی‌ها یادآور آتش‌افروزان جنگ جهانی هستند

افراطی‌ها یادآور آتش‌افروزان جنگ جهانی هستند
رئیس‌جمهور فرانسه دیدگاه‌های راست‌گرایان افراطی را شبیه عاملان جنگ جهانی اول دانست.

افراطی‌ها یادآور آتش‌افروزان جنگ جهانی هستند

رئیس‌جمهور فرانسه دیدگاه‌های راست‌گرایان افراطی را شبیه عاملان جنگ جهانی اول دانست.
افراطی‌ها یادآور آتش‌افروزان جنگ جهانی هستند