اعلام رأی دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت

Home / اعلام رأی دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت

اعلام رأی دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رأی خود را درباره برخی از تخلفات دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت صادر کرد.

اعلام رأی دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رأی خود را درباره برخی از تخلفات دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت صادر کرد.
اعلام رأی دیدار بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت