اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار تهران راضی نیستند

Home / اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار تهران راضی نیستند

اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار تهران راضی نیستند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتصابات روزهای پایانی شهرداری تهران در توئیتی نوشت: اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار در وقت اضافه راضی نیستند.

اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار تهران راضی نیستند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتصابات روزهای پایانی شهرداری تهران در توئیتی نوشت: اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار در وقت اضافه راضی نیستند.
اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار تهران راضی نیستند