اصحاب رسانه، قاچاق کتاب را پیگیری کنند

Home / اصحاب رسانه، قاچاق کتاب را پیگیری کنند

اصحاب رسانه، قاچاق کتاب را پیگیری کنند
مدیرعامل خانه کتاب از رسانه‌ها خواست تا موضوع قاچاق کتاب و برخورد با این موضوع را دنبال کنند.

اصحاب رسانه، قاچاق کتاب را پیگیری کنند

مدیرعامل خانه کتاب از رسانه‌ها خواست تا موضوع قاچاق کتاب و برخورد با این موضوع را دنبال کنند.
اصحاب رسانه، قاچاق کتاب را پیگیری کنند