استیضاحی در دستور کار نمایندگان مجلس نیست

Home / استیضاحی در دستور کار نمایندگان مجلس نیست

استیضاحی در دستور کار نمایندگان مجلس نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از خارج شدن همه استیضاح‌ها از دستور کار نمایندگان خبرداد.

استیضاحی در دستور کار نمایندگان مجلس نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از خارج شدن همه استیضاح‌ها از دستور کار نمایندگان خبرداد.
استیضاحی در دستور کار نمایندگان مجلس نیست