استقلال نیاز به آرامش دارد/ خودم را بایکوت خبری کرده‌ام

Home / استقلال نیاز به آرامش دارد/ خودم را بایکوت خبری کرده‌ام

استقلال نیاز به آرامش دارد/ خودم را بایکوت خبری کرده‌ام
پیشکسوت استقلال با بیان اینکه استقلال نیاز به آرامش دارد، گفت: ترجیح می‌دهم در سکوت برای موفقیت تیم دعا کنم.

استقلال نیاز به آرامش دارد/ خودم را بایکوت خبری کرده‌ام

پیشکسوت استقلال با بیان اینکه استقلال نیاز به آرامش دارد، گفت: ترجیح می‌دهم در سکوت برای موفقیت تیم دعا کنم.
استقلال نیاز به آرامش دارد/ خودم را بایکوت خبری کرده‌ام