استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت به مردم

Home / استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت به مردم

استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت به مردم
فرمانده سپاه علی‌‌بن‌ابیطالب‌(ع) قم بر استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت‌رسانی به اقشار جامعه تأکید کرد.

استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت به مردم

فرمانده سپاه علی‌‌بن‌ابیطالب‌(ع) قم بر استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت‌رسانی به اقشار جامعه تأکید کرد.
استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای خدمت به مردم