استفاده از تکنولوژی هولوگرافیک بلادرنگ در کالج سلطنتی لندن

Home / استفاده از تکنولوژی هولوگرافیک بلادرنگ در کالج سلطنتی لندن

استفاده از تکنولوژی هولوگرافیک بلادرنگ در کالج سلطنتی لندن
سخنرانی‌های هولوگرافیک برای نخستین بار در دانشکده کسب‌وکار کالج سلطنتی لندن مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده از تکنولوژی هولوگرافیک بلادرنگ در کالج سلطنتی لندن

سخنرانی‌های هولوگرافیک برای نخستین بار در دانشکده کسب‌وکار کالج سلطنتی لندن مورد استفاده قرار گرفت.
استفاده از تکنولوژی هولوگرافیک بلادرنگ در کالج سلطنتی لندن