استعدادیابی از دانشجویان برای تیم ملی ورزش‌های سه‌گانه

Home / استعدادیابی از دانشجویان برای تیم ملی ورزش‌های سه‌گانه

استعدادیابی از دانشجویان برای تیم ملی ورزش‌های سه‌گانه
رئیس انجمن ورزش‌های سه گانه با توجه به اینکه نائب رئیس فدراسیون سه گانه نیز است، گفت: امکان استعدادیابی برای تیم ملی ورزش‌های سه گانه برای دانشجویان فراهم شده است.

استعدادیابی از دانشجویان برای تیم ملی ورزش‌های سه‌گانه

رئیس انجمن ورزش‌های سه گانه با توجه به اینکه نائب رئیس فدراسیون سه گانه نیز است، گفت: امکان استعدادیابی برای تیم ملی ورزش‌های سه گانه برای دانشجویان فراهم شده است.
استعدادیابی از دانشجویان برای تیم ملی ورزش‌های سه‌گانه