استانی شدن انتخابات مجلس!

Home / استانی شدن انتخابات مجلس!

استانی شدن انتخابات مجلس!
انقلاب در 40 سالگی خود در معرض نفوذ در ارکان و نهادهای کلیدی نظام است. طرح استانی شدن انتخابات به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد خواهد شد.

استانی شدن انتخابات مجلس!

انقلاب در 40 سالگی خود در معرض نفوذ در ارکان و نهادهای کلیدی نظام است. طرح استانی شدن انتخابات به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد خواهد شد.
استانی شدن انتخابات مجلس!