استاندارد دوگانه غرب در برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی

Home / استاندارد دوگانه غرب در برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی

استاندارد دوگانه غرب در برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی
وزیر امور خارجه کشورمان از استانداردهای دوگانه غرب در محکوم کردن جنایات جنگی به‌خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی انتقاد کرد.

استاندارد دوگانه غرب در برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی

وزیر امور خارجه کشورمان از استانداردهای دوگانه غرب در محکوم کردن جنایات جنگی به‌خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی انتقاد کرد.
استاندارد دوگانه غرب در برخورد با استفاده از سلاح‌های شیمیایی