از منع به‌کارگیری بازنشستگان تا اداره ۷ دانشگاه جهان با موقوفات

Home / از منع به‌کارگیری بازنشستگان تا اداره ۷ دانشگاه جهان با موقوفات

از منع به‌کارگیری بازنشستگان تا اداره ۷ دانشگاه جهان با موقوفات
ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان اوقاف و امور خیریه و معرفی 7 دانشگاه برتر جهان از جمله اخبار مهمی است که از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام شد.

از منع به‌کارگیری بازنشستگان تا اداره ۷ دانشگاه جهان با موقوفات

ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سازمان اوقاف و امور خیریه و معرفی 7 دانشگاه برتر جهان از جمله اخبار مهمی است که از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام شد.
از منع به‌کارگیری بازنشستگان تا اداره ۷ دانشگاه جهان با موقوفات