از قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد شده در هفته پژوهش حمایت می‌شود

Home / از قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد شده در هفته پژوهش حمایت می‌شود

از قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد شده در هفته پژوهش حمایت می‌شود
دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قراردادهای فروش و سرمایه‌گذاری که در نمایشگاه دستاوردهای هفته ملی پژوهش منعقد شده، حمایت می‌کند.

از قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد شده در هفته پژوهش حمایت می‌شود

دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از قراردادهای فروش و سرمایه‌گذاری که در نمایشگاه دستاوردهای هفته ملی پژوهش منعقد شده، حمایت می‌کند.
از قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقد شده در هفته پژوهش حمایت می‌شود