ازدواج دانشجویی در یک نگاه

Home / ازدواج دانشجویی در یک نگاه

ازدواج دانشجویی در یک نگاه
ازدواج به عنوان مسئله‌ای تأثیرپذیر از جامعه و تأثیرگذار در کاهش آسیب‌های اجتماعی خود با آسیب‌هایی روبروست که می‌توان آنها را از دوران دانشجویی مداوا کرد.

ازدواج دانشجویی در یک نگاه

ازدواج به عنوان مسئله‌ای تأثیرپذیر از جامعه و تأثیرگذار در کاهش آسیب‌های اجتماعی خود با آسیب‌هایی روبروست که می‌توان آنها را از دوران دانشجویی مداوا کرد.
ازدواج دانشجویی در یک نگاه