اروپا مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی است

Home / اروپا مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی است

اروپا مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی است
معاون سیاسی وزیر امومر خارجه در دیدار با رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای ایتالیا، اروپا را مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی دانست.

اروپا مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی است

معاون سیاسی وزیر امومر خارجه در دیدار با رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای ایتالیا، اروپا را مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی دانست.
اروپا مسئول بهره‌مندی ایران از مواهب اقتصادی است