اروپا حاضر نیست هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کند

Home / اروپا حاضر نیست هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کند

اروپا حاضر نیست هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کند
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کشورهای اروپایی حاضر نیستند هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کنند.

اروپا حاضر نیست هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کشورهای اروپایی حاضر نیستند هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کنند.
اروپا حاضر نیست هزینه اقتصادی حفظ برجام را پرداخت کند