اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در دستور کار قرار داد

Home / اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در دستور کار قرار داد

اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در دستور کار قرار داد
اتحادیه اروپا تصمیم دارد به دلیل آنچه فعالیت تروریستی ایران در دانمارک و فرانسه خوانده است، تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه کشورمان وضع کند.

اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در دستور کار قرار داد

اتحادیه اروپا تصمیم دارد به دلیل آنچه فعالیت تروریستی ایران در دانمارک و فرانسه خوانده است، تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه کشورمان وضع کند.
اروپا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را در دستور کار قرار داد