ارتباط سونا و کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی

Home / ارتباط سونا و کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی

ارتباط سونا و کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی
محققان دریافتند استفاده منظم از سونا می‌تواند ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی را در زنان و مردان ۵۰ سال به بالا کاهش دهد.

ارتباط سونا و کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی

محققان دریافتند استفاده منظم از سونا می‌تواند ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی را در زنان و مردان ۵۰ سال به بالا کاهش دهد.
ارتباط سونا و کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی