ادعای سلاح‌های کشتار جمعی نه تنها زشت بلکه خطرناک نیز هست

Home / ادعای سلاح‌های کشتار جمعی نه تنها زشت بلکه خطرناک نیز هست

ادعای سلاح‌های کشتار جمعی نه تنها زشت بلکه خطرناک نیز هست
وزیر امور خارجه در واکنش به اتهام آمریکا علیه کشورمان درباره تسلیحات شیمیایی، سوءاستفاده آمریکا از کنوانسیون‌هایی که خودش ناقض آن است را خطرناک توصیف کرد.

ادعای سلاح‌های کشتار جمعی نه تنها زشت بلکه خطرناک نیز هست

وزیر امور خارجه در واکنش به اتهام آمریکا علیه کشورمان درباره تسلیحات شیمیایی، سوءاستفاده آمریکا از کنوانسیون‌هایی که خودش ناقض آن است را خطرناک توصیف کرد.
ادعای سلاح‌های کشتار جمعی نه تنها زشت بلکه خطرناک نیز هست