اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه آغازشد

Home / اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه آغازشد

اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه آغازشد
مراسم اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه، لحظاتی پیش در موسسه خانه کتاب با حضور محققان و پژوهشگران و اهالی رسانه آغاز به کار کرد.

اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه آغازشد

مراسم اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه، لحظاتی پیش در موسسه خانه کتاب با حضور محققان و پژوهشگران و اهالی رسانه آغاز به کار کرد.
اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه آغازشد