اجرای سیاست‌‌ اقتصاد مقاومتی اصلی‌ترین راهکار مقابله با تحریم است

Home / اجرای سیاست‌‌ اقتصاد مقاومتی اصلی‌ترین راهکار مقابله با تحریم است

اجرای سیاست‌‌ اقتصاد مقاومتی اصلی‌ترین راهکار مقابله با تحریم است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوی‌ترین راهکار قانونی و سرلوحه برنامه‌های مقابله با تحریم‌هاست.

اجرای سیاست‌‌ اقتصاد مقاومتی اصلی‌ترین راهکار مقابله با تحریم است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوی‌ترین راهکار قانونی و سرلوحه برنامه‌های مقابله با تحریم‌هاست.
اجرای سیاست‌‌ اقتصاد مقاومتی اصلی‌ترین راهکار مقابله با تحریم است