اجرای سوئیفت اروپایی محکی برای قدرت رهبر جوان فرانسوی‌ها

Home / اجرای سوئیفت اروپایی محکی برای قدرت رهبر جوان فرانسوی‌ها

اجرای سوئیفت اروپایی محکی برای قدرت رهبر جوان فرانسوی‌ها
با خروج آمریکا از برجام و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی به سوئیفت، اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه روشی جایگزین برای کانال ارتباط مالی خود با ایران مطرح کردند.

اجرای سوئیفت اروپایی محکی برای قدرت رهبر جوان فرانسوی‌ها

با خروج آمریکا از برجام و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی به سوئیفت، اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه روشی جایگزین برای کانال ارتباط مالی خود با ایران مطرح کردند.
اجرای سوئیفت اروپایی محکی برای قدرت رهبر جوان فرانسوی‌ها