اجازه خرید 35 قلم کالای پزشکی مشابه داخل واردات بی‌رویه نیست

Home / اجازه خرید 35 قلم کالای پزشکی مشابه داخل واردات بی‌رویه نیست

اجازه خرید 35 قلم کالای پزشکی مشابه داخل واردات بی‌رویه نیست
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجازه خرید 35 قلم کالای تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل به معنای واردات بی رویه نیست.

اجازه خرید 35 قلم کالای پزشکی مشابه داخل واردات بی‌رویه نیست

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجازه خرید 35 قلم کالای تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل به معنای واردات بی رویه نیست.
اجازه خرید 35 قلم کالای پزشکی مشابه داخل واردات بی‌رویه نیست