اثبات مظلومیت و حقانیت جانبازان شیمیایی در کنفرانس لاهه

Home / اثبات مظلومیت و حقانیت جانبازان شیمیایی در کنفرانس لاهه

اثبات مظلومیت و حقانیت جانبازان شیمیایی در کنفرانس لاهه
مظلومیت و حقانیت جانبازان ایرانی با حضور فعال جانبازان شیمیایی در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه نمایان شد.

اثبات مظلومیت و حقانیت جانبازان شیمیایی در کنفرانس لاهه

مظلومیت و حقانیت جانبازان ایرانی با حضور فعال جانبازان شیمیایی در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه نمایان شد.
اثبات مظلومیت و حقانیت جانبازان شیمیایی در کنفرانس لاهه