اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید

Home / اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید

اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید
دادستان دیوان محاسبات گفت: همه بازنشستگان حتی آن عده‌‌ای که اعاده به خدمت شده‌اند، شامل این قانون می‌شوند و باید مناصب خود را ترک کنند.

اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید

دادستان دیوان محاسبات گفت: همه بازنشستگان حتی آن عده‌‌ای که اعاده به خدمت شده‌اند، شامل این قانون می‌شوند و باید مناصب خود را ترک کنند.
اتمام حجت دیوان محاسبات با اعاده به کارها: باید بروید