ابلاغ ضوابط جدید عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه

Home / ابلاغ ضوابط جدید عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه

ابلاغ ضوابط جدید عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه
سازمان غذا و دارو پیاده‌سازی سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی را ابلاغ کرد.

ابلاغ ضوابط جدید عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه

سازمان غذا و دارو پیاده‌سازی سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی را ابلاغ کرد.
ابلاغ ضوابط جدید عرضه شیر خشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه