ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات

Home / ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات

ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات
«تایپ‌فرم» پلت‌فرمی برای رنگ و لعاب بخشیدن به نظرسنجی‌هاست که می‌تواند طراحی و اجرای نظرسنجی‌ها را آسان‌تر و جذاب‌تر کند.

ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات

«تایپ‌فرم» پلت‌فرمی برای رنگ و لعاب بخشیدن به نظرسنجی‌هاست که می‌تواند طراحی و اجرای نظرسنجی‌ها را آسان‌تر و جذاب‌تر کند.
ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات